Στοιχεία Δημοσιότητας  σύμφωνα με το άρθρο 47/2072

Επωνυμία : PROFATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Διεύθυνση: ΙΑΛΕΜΟΥ 22- ΑΘΗΝΑ- 11142

Αριθμός ΓΕΜΗ: 140907101000

Διαχειριστής: ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΡΤΕΜΙΟΣ

Εταιρικό Κεφάλαιο: 10.000,00€

Εταίρος: ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΡΤΕΜΙΟΣ, Ιαλέμου 10, Αθήνα – με Κεφαλαιακές Εισφορές 10.000,00 € – Εταιρικά Μερίδια: 1000

Οικονομικά Στοιχεία

Ισολογισμός 2016